epistola /épistola/

Nomina (n)

  1. epistel
KBBI III Agama Katolik
Sinonim
n: epistel
epis·to·la /épistola/ n Kat epistel
episodik ~ epispora ~ epistaksis ~ epistel ~ epistemologi ~ epistola ~ epitaf ~ epitaksi ~ epitel ~ epitelioma ~ epitermal