hauri

Nomina (n)

  1. haur
KBBI III
Sinonim
n: haur
hau·ri n haur
haukalah ~ haul ~ haula ~ haur ~ haur uljanati ~ hauri ~ haus ~ haus akan ~ haus dahaga ~ haustorium ~ hawa