kelikih

Nomina (n)

  1. keliki
  2. (Sd) pohon (buah) jarak
KBBI III
Sinonim
n: keliki
1ke·li·kih ? 1keliki

2ke·li·kih Sd n pohon (buah) jarak
kelik-kelik ~ kelika ~ kelikah ~ kelikat ~ keliki ~ kelikih ~ kelikik ~ kelikir ~ kelikir dayung ~ keliling ~ kelilip