sadrah

Adjektiva (adj)

  1. pasrah
KBBI III Bahasa daerah Sunda
  • ebsoft: submissive, resigned.
  • gkamus: submissive, resigned.
sad·rah Sd a pasrah
sadir ~ sadis ~ sadisme ~ sadistis ~ sado ~ sadrah ~ sadran ~ sadu ~ sadu perdana ~ sadur ~ saduran