baskat

Nomina (n)

  1. beskap
KBBI III Variasi ejaan
bas·kat ? beskap
basir ~ basirah ~ basis ~ basit ~ baskara ~ baskat ~ basket ~ baskom ~ basmi ~ baso ~ basoka