baso

Nomina (n)

  1. bakso
KBBI III Variasi ejaan
  • ebsoft: see BAKSO.
  • gkamus: see BAKSO.
ba·so ? bakso
baskara ~ baskat ~ basket ~ baskom ~ basmi ~ baso ~ basoka ~ bastar ~ basuh ~ basuh lantai ~ basuhan