embar /émbar/

Verba (v)

  1. mengembarkan
KBBI III Bahasa daerah Sunda
Sinonim
v: mengembarkan
Turunan
n: embaran; v: mengembarkan
em·bar /émbar/ Sd, meng·em·bar·kan v menyiarkan (maklumat, undang-undang, dsb);

em·bar·an n 1 siaran (maklumat, undang-undang, dsb); 2 informasi: di dl pertemuan itu telah terjadi pertukaran pendapat dan ~ mengenai pentingnya peranan keluarga
embal ~ embalase ~ embalau ~ emban ~ embang ~ embar ~ embara ~ embaran ~ embarau ~ embargo ~ embargo senjata