eram

Verba (v)

  1. mengeram
KBBI III
  • ebsoft: meng-eram 1 hatch, brood. 2 crouch on all fours (as of water buffalo in pond, tiger set to pounce on prey, etc.). 3 brood.
  • gkamus: meng-eram 1 hatch, brood. 2 crouch on all fours (as of water buffalo in pond, tiger set to pounce on prey, etc.). 3 brood.
eram, meng·e·ram v 1 duduk mendekam untuk memanaskan telur agar menetas (tt ayam, burung): beberapa ekor ayamnya sedang ~; selama enggang ~ , ki lama sekali; 2 duduk menderum; mendekam: harimau ~ hendak menerkam mangsanya; 3 turun; lengkung (tt lantai, tanah, jalan); 4 cak tinggal dl rumah (tidak pernah pergi ke luar rumah); mengurung diri di rumah: mari kita berjalan-jalan, jangan ~ saja;

meng·e·rami v mendekami; mengeram pd: ayam ~ telur itik;

~ telur orang, ki kas mengawini perempuan yg sudah mengandung;

meng·e·ram·kan v 1 membiarkan telur dierami; 2 menetaskan;

peng·e·ram n 1 ayam (itik) yg mengerami; 2 alat untuk memanaskan telur supaya menetas; mesin pengeram (penetas);

peng·e·ram·an n proses, cara, perbuatan mengerami
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. alat pakan tarang; alat pakan eram brooding feeder alat; eram; pakan; tarang Peternakan Pusba
2. baki inkubasi; baki eram incubation tray baki; eram; inkubasi Perikanan Pusba
3. botol inkubasi; botol eram incubating jar botol; eram; inkubasi Perikanan Pusba
4. corong inkubasi; corong eram incubation funnel corong; eram; inkubasi Perikanan Pusba
5. eram per tahun brood per year eram; per; tahun Peternakan Pusba
6. inkubasi biologik; eram biologik biologic incubation biologik; eram; inkubasi Kedokteran Pusba
7. kandang tarang; kandang eram brooding house eram; kandang; tarang Peternakan Pusba
8. kantong eram; pundi eram brood pouch eram; kantong; pundi Perikanan Pusba
9. kapasitas (peng)eram(an) brooding capacity an; eram; kapasitas; peng Peternakan Pusba
10. lantai tarang; lantai eram brooding floor eram; lantai; tarang Peternakan Pusba
11. masa eram brooding stage eram; masa Peternakan Pusba
12. pagar eram brooder guards eram; pagar Peternakan Pusba
13. panas eram brooder heat eram; panas Peternakan Pusba
14. peralatan eram; peralatan inkubasi incubation equipment eram; inkubasi; peralatan Peternakan Pusba
15. sangkar eram brooding cage eram; sangkar Peternakan Pusba
16. sangkar eram petelur laying broody coop eram; petelur; sangkar Peternakan Pusba
17. sistem (peng)eram(an) brooding system an; eram; peng; sistem Peternakan Pusba
18. sistem besar eram brood-grow system besar; eram; sistem Peternakan Pusba
19. suhu eram brooder temperature eram; suhu Peternakan Pusba
20. suhu inkubasi; suhu eram incubation temperature eram; inkubasi; suhu Peternakan Pusba

  • 1 - 20 dari 24 entri
  • 1
  • 2
  • >
  • >>

era bonanza minyak ~ era pembangunan ~ era telekomunikasi ~ eradikasi ~ erak ~ eram ~ erang ~ erang-erot ~ erangan ~ erat ~ erat-erat