hamun

Nomina (n)

  1. caci maki yang sangat kasar; sumpah serapah
KBBI III Arkais
  • ebsoft: ber-hamun-hamun rail at, be abusive.
  • gkamus: ber-hamun-hamun rail at, be abusive.
ha·mun ark n caci maki yg sangat kasar; sumpah serapah;

ber·ha·mun-ha·mun v memaki-maki;

meng·ha·muni v mencaci-maki; menyumpahi
hamparan ~ hampir ~ hampiran ~ hamud ~ hamulus ~ hamun ~ hamzah ~ hana ~ hanacaraka ~ Hanafi ~ hancing