hanacaraka

Nomina (n)

  1. abjad bahasa Jawa dan Sunda yang berjumlah 20 lambang (disebut ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, dha, ja, ya, nya, ma, ga, ba, tha, nga)
KBBI III
  • ebsoft: the Java, Sunda, or Madurese syllabary.
  • gkamus: the Java, Sunda, or Madurese syllabary.
ha·na·ca·ra·ka n abjad bahasa Jawa dan Sunda yg berjumlah 20 lambang (disebut ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, dha, ja, ya, nya, ma, ga, ba, tha, nga)
hamud ~ hamulus ~ hamun ~ hamzah ~ hana ~ hanacaraka ~ Hanafi ~ hancing ~ hancur ~ hancur lebur ~ hancur luluh