kesimpulan tunggal

Nomina (n)

  1. keputusan yang dinilai kebenarannya hanya tepat untuk satu (jenis) subjek
KBBI III

Kata Dasar

kesimpulan; simpul; tunggal

kesimpulan ~ kesimpulan disjungtif ~ kesimpulan hipotesis ~ kesimpulan kategorial ~ kesimpulan partikular ~ kesimpulan tunggal ~ kesimpulan universal ~ kesinambungan ~ kesinian ~ kesinisan ~ kesinoniman