khalil

Nomina (n)

  1. Allah
KBBI III
Sinonim
n: Allah
Turunan
n: Allah
  • ebsoft: friend, companion.
  • gkamus: friend, companion.
kha·lil Allah n sahabat Allah (gelar untuk Nabi Ibrahim a.s.)
khalik ~ khalikah ~ khalikah raya ~ khalikul alam ~ khalikul bahri ~ khalil ~ khalilullah ~ khalis ~ khalwat ~ khamar ~ khamir