lepek /lépék/

Nomina (n)

  1. lapik; alas
  2. piring kecil alas cangkir (gelas dsb)

Adjektiva (adj)

  1. (Jk) basah kuyup; basah sekali

Verba (v)

  1. (Mk)melepek
KBBI III
Sinonim
adj: basah; cekung; n: alas; lapik; tatak; v: melepek
Turunan
v: melepek
  • ebsoft: 1. soaking wet, drenched. 2. saucer. 3. slap s.o.
  • gkamus: 1. soaking wet, drenched. 2. saucer. 3. slap s.o.
1le·pek /lépék/ n 1 lapik; alas; 2 piring kecil alas cangkir (gelas dsb)

2le·pek /lépék/ Jk a basah kuyup; basah sekali

3le·pek /lépék/ Mk v, me·le·pek v menampar (menepuk) perlahan-lahan
lepas unggas ~ lepasan ~ lepat ~ lepau ~ lepe ~ lepek ~ leper ~ leperi ~ lepes ~ lepet ~ lepih