maksud

Nomina (n)

  1. yang dikehendaki; tujuan: telah tercapai -- nya
  2. niat; kehendak: kami datang dengan -- baik
  3. arti; makna (dari suatu perbuatan, perkataan, peristiwa, dsb): -- kalimat itu sudah jelas
KBBI III
  • ebsoft: 1 purpose, aim. 2 intention, plan. 3 meaning sense.
  • gkamus: 1 purpose, aim. 2 intention, plan. 3 meaning sense.
mak·sud n 1 yg dikehendaki; tujuan: telah tercapai -- nya; 2 niat; kehendak: kami datang dng -- baik; 3 arti; makna (dr suatu perbuatan, perkataan, peristiwa, dsb): -- kalimat itu sudah jelas;

ber·mak·sud v 1 mempunyai maksud (tujuan, kehendak): ia - mempererat persahabatan dng teman-teman sekota; 2 berniat (hendak): setelah sembuh dr sakit, ia - pulang ke kampung; 3 mengandung arti (makna): jangan disangka pujian yg muluk-muluk itu tidak - lain;

di·mak·sud v dimaksudkan; ditujui;

di·mak·sud·kan v 1 dikehendaki: rencana itu dilaksanakan sesuai dng yg -; 2 ditujukan; diarahkan: sasaran gerakan ini - untuk melumpuhkan lawan; 3 diartikan; dijadikan maksud: apakah yg - dl ayat pertama itu;

ter·mak·sud v dimaksud(kan)
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. dana maksud ganda; dana dwitujuan dual purpose fund dana; dwitujuan; ganda; maksud Keuangan Pusba
2. dengan maksud with intention dengan; maksud Hukum DS
3. dengan maksud with intention dengan; maksud Hukum DS
4. kesesatan maksud intentional fallacy kesesatan; maksud Sastra Pusba
5. maksud purpose maksud Hukum DS
6. maksud objectives maksud Hukum DS
7. maksud intent maksud Hukum DS
8. maksud purpose maksud Pendidikan Pusba
9. maksud ilahi, rancangan ilahi divine purpose ilahi; maksud; rancangan Filsafat Pusba
10. maksud instruksional instructional purpose instruksional; maksud Pendidikan Pusba
11. maksud seniman intention of artist maksud; seniman Filsafat Pusba
12. maksud transaksi intent of transaction maksud; transaksi Hukum DS
13. maksud, intensi intention intensi; maksud Filsafat Pusba
14. maksud; minat intent maksud; minat Antropologi Pusba
15. maksud; sesatan fiat intention fiat; maksud; sesatan Sastra Pusba
16. maksud; tenor principal term maksud; tenor Sastra Pusba
17. maksud; tenor tenor maksud; tenor Sastra Pusba

  • 1 - 17 dari 17 entri

maksiat ~ maksila ~ maksim ~ maksimal ~ maksimum ~ maksud ~ maksum ~ maktab ~ maktub ~ makua ~ makul