mbah

Nomina (n)

  1. kakek; nenek
KBBI III Bahasa daerah Jawa
Sinonim
n: kakek; nenek
  • ebsoft: 1 leader, champion. 2 see EMBAH.
  • gkamus: 1 leader, champion. 2 see EMBAH.
mbah Jw n kakek; nenek
mazhab ~ mazi ~ mazkur ~ mazmumah ~ mazmur ~ mbah ~ mbak ~ mbakyu ~ mbeling ~ mbok ~ me-