muhasabah

Nomina (n)

  1. introspeksi
KBBI III Bahasa Arab
mu·ha·sa·bah Ar n introspeksi
muhal ~ muhalil ~ muhami ~ Muhammad ~ Muharam ~ muhasabah ~ muhib ~ muhibah ~ muhit ~ muhlikah ~ muhrim