sabah

Adjektiva (adj)

  1. kurang nyata; samar
KBBI III Bahasa Arab
Sinonim
adj: samar; v: baur
sa·bah Ar a kurang nyata; samar
saadin ~ saanen ~ saat ~ saat lepas landas ~ saba ~ sabah ~ sabak ~ Saban ~ saban hari ~ saban-saban ~ sabana