som

Nomina (n)

  1. lipatan pada tepi kain dsb; kelim
KBBI III Ragam cakapan
Sinonim
n: kelim; lipit
Turunan
v: mengesom
  • ebsoft: a hem.
  • gkamus: a hem.
som n cak lipatan pd tepi kain dsb; kelim;

me·nge·som v melipat tepi kain; mengelim;
solot ~ solum ~ solusi ~ solvabilitas ~ solven ~ som ~ soma ~ somah ~ somasi ~ somatis ~ somatomegali