syeir

Nomina (n)

  1. gandum
KBBI III
Sinonim
n: gandum
sye·ir n gandum
syarik ~ syarikat ~ syatar ~ syaulam ~ Syawal ~ syeir ~ syekh ~ syekh jemaah ~ syeti ~ syiar ~ syikak