tagak

Verba (v)

  1. menagak
KBBI III
ta·gak v, me·na·gak v menahan; menghadapi atau menempuh (bahaya, kesukaran, dsb);

me·na·gak-na·gak v menahan-nahan (pekerjaan dsb);

ter·ta·gak-ta·gak v tertahan-tahan (pekerjaan dsb)
tafsir ~ tafsir harfiah ~ tafsir mimpi ~ tafsiran ~ taftah ~ tagak ~ tagal ~ tagan ~ tagar ~ tageh ~ tagih