Kamus

Pencarian
Operator:
Lema:
Kelas:
Tipe:
Sumber:

-an
bt 1 hasil tindakan; 2 yang biasa dikenai tindakan; yang di-; 3 tempat; lokasi; 4 alat untuk mengukur atau menghitung; 5 hal atau cara; 6 kumpulan; gugusan; 7 yang mempunyai atau mengandung; 8 (cak) yang menyerupai; 9 sesuatu yang mempunyai sifat; 10 (cak) intensitas; 11 (cak) melakukan sesuatu yang pelaku atau tindakannya banyak (saling); 12 kegiatan yang berkenaan dengan pelaku atau tindakan yang banyak;
-anda
bt menyatakan hormat atau kekeluargaan;
-asi
bt-isasi;
-da
bt-anda;
-el-
bt 1 yang melakukan; 2 alat; 3 benda yang kelopak; 4 kumpulan; 5 terjadi, berlaku, atau melakukan;
-em-
bt 1 kumpulan (banyak, aneka); 2 berulang-ulang atau terus-menerus;
-er-
bt 1 alat; 2 yang memiliki, mengandung, atau bersifat; 3 berulang (terus-menerus); 4 mengandung (bersifat);
-i
bt 1 berkenaan dengan; berdasar pada; 2 memberikan; 3 berulang-ulang; 4 di; pada;
-iah
bt-i;
-if
bt bersifat melakukan atau menunjukkan mutu kegiatan;
-is
bt 1 berkaitan dengan; 2 orang yang bergerak atau ahli dalam (insani);
-isasi
bt proses, cara, perbuatan;
-isme
bt sistem kepercayaan berdasarkan politik, sosial, atau ekonomi;
-itas
bt kualitas; keadaan; tingkat;
-kah
bt 1 yang digunakan untuk mengukuhkan pertanyaan; 2 (dalam ragam standar) digunakan untuk memperhalus pertanyaan dan ditambahkan pada kata tanya apa, mana, bagaimana, berapa, di mana, mengapa, siapa;
-kan
bt 1 menjadikan; 2 sungguh-sungguh; 3 untuk; kepada orang lain;
-lah
bt yang digunakan untuk menekankan makna kata yang di depannya;
-man
bt-wan;
-mu
bt (klitik) → kamu;
-nda
bt-anda;
-ni
bt-i;
-nya
bt yang merupakan varian pronomina persona ia/dia dan pronomina benda yang menyatakan milik, pelaku, atau penerima;
-wan
bt 1 orang yang ahli dalam bidang; 2 orang yang bergerak dalam; 3 orang yang memiliki barang atau sifat khusus;
-wati
bt-wan;
-wi
bt-i;
-wiah
bt-i;
a-
bt 1 kekurangan; 2 tidak atau bukan; 3 tanpa;
ab-
bt dari; jauh dari;
adi-
bt unggul; besar;
antar-
bt dalam lingkungan atau hubungan yang satu dengan yang lain;
ante-
bt 1 sebelum; 2 di depan; muka;
anti-
bt melawan, menentang, memusuhi;
apo-
bt 1 dari; bagian dari; dibentuk dari; 2 jauh dari; jauh; 3 terlepas; terpisah;
asta-
bt delapan;
ato-
bt kelipatan sepersejuta triliun (10-18);
auto-
bt sendiri;
awa-
bt hilang; bebas dari;
be-
btber-;
bel-
btber-;
ber -- an
bt (konfiks verba) 1 melakukan kegiatan, mengalami peristiwa, dan menyatakan pelaku atau pengalam yang lebih dari satu, serta perbuatan atau proses yang berkali-kali; 2 perbuatan atau peristiwa yang terjadi secara timbal balik; 3 berelasi satu sama lain; 4 merasa memilki;
ber-
bt 1 mempunyai; 2 menggunakan atau memakai; 3 menghasilkan; 4 dalam jumlah atau kelipatan; 5 mengakui dan/atau memanggil sebagai; 6 bertindak atau bekerja sebagai; 7 berada dalam keadaan; 8 menyatakan perbuatan timbal-balik; 9 menyatakan perbuatan mengenai diri sendiri;
bi-
bt dua; dua kali; rangkap dua; yang menunjuk pada keduanya;
bio-
bt kehidupan; organisme yang hidup;
catur-
bt empat (dipakai dalam gabungan dengan bentuk lain);
dasa
dasa-
dasa-
bt sepuluh;
de-
bt menghilangkan; mengurangi;
deka-
bt sepuluh;
di-
bt dikenai suatu tindakan;
dia-
bt menembus, terus;